Privaatsus ja turvalisus

Moneklar OÜ privaatsuspoliitika

Andmekaitseseaduse alusel on käesoleva privaatsuspoliitika vastutav andmetöötleja Moneklar OÜ, registrikood 10348000, aadress Tammsaare tee 52, 13415 Tallinn (edaspidi „Mobile Autokeskus“).

Privaatsuspoliitika on koostatud kehtiva Eesti Vabariigi seadusandluse ja Euroopa Andmekaitse Üldmääruse (General Data Protection Regulation) kohaselt ning kehtib kõikide Mobile Autokeskuse teenuste kasutajatele teenuste osutamisel internetis. Privaatsuspoliitika eesmärgiks on anda Mobile Autokeskus kodulehe www.mobileautokeskus.ee kasutajatele ja klientidele andmekaitsealane ülevaade isikuandmete kasutamise reeglite kohta.

Mõisted

Teenus – Mobile Autokeskuse poolt klientidele osutatavad teenused.
Klient – isik, kellele Mobile Autokeskus on osutanud teenuseid või kellel on Mobile Autokeskusega kehtiv teenuste osutamise leping.
Kasutaja – isik, kes on Mobile Autokeskusele kuuluva veebirakenduse www.mobileautokeskus.ee registreeritud kasutaja.
Kasutajakonto – kliendi personaalne päringute ning tellimuste administreerimiseks ette nähtud veebikeskkond.
Isikuandmed – registreeritud kasutaja andmed või kliendi poolt teenuste saamiseks Mobile Autokeskusele edastatavad andmed.

Ainult eesmärgipärane isikuandmete kasutamine

Privaatsuspoliitika on informatiivse iseloomuga dokument, mis annab ülevaate sellest, milliseid isikuandmeid Mobile Autokeskus poolt kogutakse ja millisel eesmärgil neid töödeldakse. Mobile Autokeskus kogub Sinu isikuandmeid ja kasutab neid Sinule teenuste osutamise raames ning ainult teenuste osutamise eesmärgil käesoleva privaatsuspoliitika tingimustel ja korras.

Mobile Autokeskus klientide ja portaali kasutajate isikuandmete kaitse põhimõtted

Mobile Autokeskus suhtub Sinu isikuandmete kaitse ja privaatsuse küsimustesse tõsiselt. Oleme kehtestanud ja jälgime oma ettevõttes pidevalt järgmisi põhimõtteid:

 • Oleme vastutustundlikud ja kasutame kõiki mõistlikke meetmeid, et kaitsta Sinu isikuandmeid väärkasutuse eest.
 • Hoiame Sinu isikuandmeid turvaliselt.
 • Kasutame Sinu isikuandmeid alati seaduslikul viisil.
 • Anname Sulle informatsiooni Sinu isikuandmete kohta.
 • Parandame kandeid Sinu isikuandmete kohta.
 • Kui teenuse osutamiseks, teenuste kvaliteedi parandamiseks või seaduse alusel Sinu isikuandmed meile vajalikud ei ole, kustutame Sinu isikuandmed.
 • Kasutame Sinu isikuandmeid mitte kauem kui seda on vaja teenuste osutamiseks, teenuste kvaliteedi parandamiseks või seaduse alusel.
 • Anname Sulle alati selget teavet selle kohta, millist informatsiooni me kogume, mida me sellega teeme, kellega me seda jagame ja kelle poole peaksid probleemide korral pöörduma.
 • Vastame Sinu päringutele sh andmete edastamiseks kolmandatele isikutele.
 • Täidame kõiki asjakohaseid andmekaitseseadusi ja eeskirju ning teeme koostööd andmekaitse järelevalveorganitega. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Sinu nõusolek

Mobile Autokeskus veebikeskkonna kasutajaks registreerimisel annad oma nõusoleku isikuandmete kogumiseks, kasutamiseks ja avaldamiseks käesoleva privaatsuspoliitika tingimustel. Kui Sa ei nõustu oma isikuandmete kogumise, kasutamise ja avaldamisega sel viisil, siis palun ära kasuta Mobile Autokeskus veebikeskkonda ega edasta meile oma isikuandmeid.

Mobile Autokeskus kogub, kasutab või avaldab Sinu isikuandmeid üksnes seaduses sätestatud alustel. Me küsime Sinult teenuste osutamisel nõusolekut isikuandmete kogumiseks, kasutamiseks ja avaldamiseks uuesti, kui oled nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks vahepeal tagasi võtnud. Võta palun arvesse, et me võime Sinu isikuandmeid töödelda Sinu nõusolekuta, kui meil on selleks seadusest tulenev põhjus või õigustatud huvi, kui selline kasutamine ei kahjusta Sinu õigusi, vabadusi ega huve.

Lapsed

Mobile Autokeskuse teenused ei ole mõeldud lastele. Palun ära luba oma lastel meie veebikeskkonnas registreeruda ning hoia saladuses oma kasutajanimi ja parool. Kui me avastame, et isik, kellelt me oleme informatsiooni kogunud, on laps, kustutame sellise informatsiooni viivitamatult.

Millist informatsiooni me kogume?

Meie veebirakenduse kasutamiseks ja teenuste saamiseks on Sul vaja esitada meile mõningad isikuandmed, milleks on üldjuhul Sinu nimi, isikukood, aadress, e-posti aadress, telefoninumber ning pangakonto number. Käesoleva privaatsuspoliitika kohaselt võime koguda ja töödelda ka muid andmeid, nt sõiduki registreerimisnumber, IP-aadress või muud võrguidentifikaatorid, kaupade ja teenuste maksumus ning maksetega seonduvad andmed (ostuajalugu).

Kuidas me Sinu isikuandmeid kasutame?

Me võime kasutada Sinu isikuandmeid selleks, et:

 • täiustada oma tooteid ja Sinu kogemust Mobile Autokeskusega;
 • võtta Sinuga ühendust seoses toodete ja teenustega, mis võivad Sulle huvi pakkuda, eeldusel, et Sa oled meile andnud sellekohase nõusoleku, või kui Sa oled varem tellinud meilt toote või teenuse ja me pöördume Sinu poole seoses selle varasema päringuga ja meie pöördumine on tehtud seadustes sätestatud ajal;
 • tagada Sulle tooted ja teenused, mida Sa meilt tellid;
 • tagada meie õiguslikke huve, sh potentsiaalsete lepinguliste või lepinguväliste nõuete korral tõendina kasutamiseks.

Kui me Sinu isikuandmed kustutame, siis ole teadlik, et mõned koopiad võivad meie serveritesse või varusüsteemidesse jääda. Sinu isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil.

Kellega me Sinu isikuandmeid jagame?

Sinu parema teenindamise eesmärgil oleme loonud finantsasutuste, kindlustusseltside ja kindlustusmaakleritega ühised teenused, mille raames pakutakse Sulle meie äripartnerite poolt Sinu enda valikul ja otsusel ostude finantseerimise ning kindlustamise võimalusi. Kui me jagame Sinu isikuandmeid sellise äripartnerist usaldusväärse kolmanda osapoolega, siis teeme kõik endast oleneva tagamaks, et Sinu isikuandmeid hoitakse turvaliselt sh astume kõik mõistlikud sammud, et kaitsta isikuandmeid õigusvastase kasutamise eest ja et andmeid kasutatakse ainult kooskõlas selle privaatsuspoliitika ning vastavate andmekaitse alaste õigusaktidega.

Lisaks teavitame Sind, et võime Sinu isikuandmeid jagada ettevõtete, organisatsioonide või üksikisikutega, kui me usume, et selline informatsiooni edastamine on vajalik seadusest tulenevatel põhjustel.

Sinu isikuandmete edastamine

Sinu andmeid edastame kolmandatele isikutele ainult Sinu nõusolekul. Mobile Autokeskus ei edasta üldjuhul Sinu isikuandmeid Euroopa Liidust väljaspool asuvatesse riikidesse.

Sinu isikuandmete kaitsmine

Juurdepääs Sinu isikuandmetele on piiratud ning on lubatud ainult Mobile Autokeskuse juhatusele või töötajatele vajalikus ulatuses, et ennetada volituseta juurdepääsu andmetele, nende modifitseerimist või väärkasutamist. Isikuandmete edastamine Mobile Autokeskuse volitatud töötlejatele toimub Mobile Autokeskuse ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohaseid kaitsemeetmeid.

Me rakendame kõiki mõistlikke ettevaatuse abinõusid Sinu isikuandmete turvalisuse tagamiseks ja nõuame sama nendelt kolmandatelt osapooltelt, kellele Sinu isikuandmed Sinu nõusolekul oleme edastanud.

Sinu isikuandmete säilitamine

Kasutajakonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks, tarbijavaidluste lahendamiseks, õigustatud huvi korral või seaduse alusel. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saad tutvuda ja teha parandusi Kasutajakonto valikuvõimaluste loetelus "Minu seaded".

Delikaatsete isikuandmete töötlemine

Teenuste osutamise eesmärkidel võidakse Mobile Autokeskuse poolt töödelda ka Sinu delikaatsed isikuandmed, nt sõiduki tellimisel erivajadustega isikule.

Sinu õigused

Sul on õigus meid teavitada, kui Sa:

 • ei soovi, et me edaspidi Sinu poole pöördume;
 • soovid koopiat nendest isikuandmetest, mida me Sinu kohta säilitame;
 • soovid parandada või uuendada oma isikuandmeid, mida me enda juures hoiame;
 • soovid teatada oma isikuandmete väärkasutamisest;
 • soovid, et me edastaks Sinu isikuandmed kolmandale osapoolele. Selline andmete edastamine toimub Sinu vastutusel;
 • soovid, et me Sinu andmed kustutaks („õigus olla unustatud“). Isikuandmete kustutamiseks võta palun ühendust e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse ühe kuu jooksul.

Peale Sinu teate vastuvõtmist Sinu pöördumisele reageeritakse esimesel võimalusel mõistliku aja, tavaliselt ühe kuu, jooksul. Sinu isikuandmete turvalise töötlemise eesmärgil võime Sinu isikusamasuse tuvastamiseks küsida Sinult täiendavat informatsiooni või dokumente.

Pöördumine

Kõik selle privaatsuspoliitikaga seotud küsimused, kommentaarid ning taotlused saada e-posti aadressile info@mobileautokeskus.ee või kirja teel aadressile Moneklar OÜ, Tammsaare tee 53, 10348000 Taallinn. Sinu päring suunatakse ettevõtte vastavale kontaktisikule. Vastame Sulle ühe kuu jooksul.

Muudatused meie privaatsuspoliitikas

Me võime aeg-ajalt käesolevat privaatsuspoliitikat muuta, lisades Mobile Autokeskus kodulehele privaatsuspoliitika uuendatud versiooni. Teavitame Sind olulistest muudatustest mõistliku aja jooksul ette.

Viimati muudetud 23.03.2024

See veebileht kasutab küpsiseid. Jätkates nõustud Sa küpsiste kasutamisega.   Rohkem infot

Sain aru

Tagasiside